Česky

Vyhledávání

Počet osob:

Všeobecné obchodní podmínky

1. Ceny

Ceny se rozumí pro probíhající rok. Změny cen vyhrazeny.

2. Druh služby

U služeb nabízených prostřednictvím "Alpské Apartmány" se jedná o zprostředkování smluv o ubytování mezi klientem a poskytovatelem ubytování, za účelem individuální rekreace v Rakousku. Dopravu a stravu si zajišťuje klient sám.

Pozn. V hlavní sezóně (letní i zimní) jsou zpravidla možné pouze týdenní pobyty od soboty do soboty. Výjimky z tohoto pravidla musí být vždy individuálně odsouhlaseny poskytovatelem ubytování. 

Ve vedlejší sezoně je možné zajistit ubytování na minimálně 3 noci. 

3. Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy o ubytování se uskutečňuje mezi klientem a poskytovatelem ubytování. Klient zažádá o rezervaci zvoleného objektu na www.AlpskeApartmany.cz. Klient následně dostane nabídku od "Alpské Apartmány". Pokud klient tuto nabídku potvrdí, dostane potvrzení rezervace s informací o výši a termínech platby. Teprve po obdržení úhrady je smlouva o ubytování závazná pro klienta, poskytovatele ubytování a "Alpské Apartmány".

4. Platby

Pobyt je rezervován bez požadavku na zálohu. Úhrada celkové ceny je splatná 9 týdnů před začátkem pobytu.

O přijaté platbě bude klient informován prostřednictvím emailové zprávy. V případě, že tak neučiníte, bude Vás kontaktovat zástupce "Alpské Apartmány". Voucher (cestovní doklad) obdrží klient po úhradě celkové ceny, nejpozději 10 dní před nástupem na pobyt. 

U většiny objektů se při příjezdu platí vratná kauce (viz bod 7.)

I přestože je v rámci vedlejších nákladů hrazen klientem závěrečný úklid, musí po sobě klient vždy uklidit kuchyň. Úklid zařízení kuchyně, nádobí a příborů je věcí nájemníka a není do závěrečného úklidu zahrnuto.  

5. Odpovědnost "Alpské Apartmány"

Informace o nabízených objektech jsou uvedeny podle nejlepšího vědomí, po prohlídce a podle údajů poskytovatele ubytování. Za případné odchylky např. na základě pozdějších změn nepřebírá "Alpské Apartmány" odpovědnost.

6. Odpovědnost poskytovatele ubytování

Poskytovatel ubytování ručí za možnost ubytování ve smluveném termínu. Neručí za narušení pobytu vyšší mocí, jako je např. stávka, v zemi běžné výpadky proudu nebo vody nebo za zásah vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Není-li z jiných důvodů možné nebo je-li pouze omezeně možné užívání místa ubytování a není-li poskytnut náhradní objekt, je ručení poskytovatele ubytování omezeno maximálně do výše již uskutečněných plateb klienta. Užívání místa ubytování včetně všech k tomu příslušejících venkovních zařízení se uskutečňuje na vlastní zodpovědnost, poskytovatel ubytování nepřebírá žádné ručení při nehodách. Klient je sám zodpovědný za své s sebou přivezené věcné a cenné předměty stejně jako za hotovost. Poskytovatel ubytování nepřebírá ručení při krádežích vloupáním. Také neručí za omezení způsobená stavebním hlukem na sousedních nemovitostech.

7. Odpovědnost, práva a povinnosti klienta

Klient ručí za včasnou platbu dle smlouvy o ubytování. Místo ubytování musí být užíváno šetrně a musí být opuštěno v řádném stavu: nádobí umyto a odpad zlikvidován způsobem odpovídajícím místním podmínkám. Poskytovatel ubytování nebo "Alpské Apartmány" zajišťují závěrečný úklid. Klient ručí osobně za škody na místě ubytování způsobené jím samotným, jeho spolubydlícími, s sebou přivezenými zvířaty nebo návštěvami. Škody musí být neprodleně nahlášeny poskytovateli ubytování nebo "Alpské Apartmány". Klient se zavazuje, že pokud dojde ke škodám či poruchám, udělá vše přijatelné, aby přispěl k jejich odstranění a případné škody se pokusí udržet v co nejmenším rozsahu. Domácí zvířata mohou být přivezena pouze v případě smluvního ujednání.

U každého objektu bývá uváděn údaj o maximálním počtu osob. Tento počet nesmí být překročen. Maximálním počtem osob je myšlen celkový počet ubytovaných hostů včetně dětí od 3 let věku. Pokud počet ubytovaných osob klient překročí dětmi ve věku 0-2 roky, je povinen tuto skutečnost oznámit s předstihem zástupci "Alpské Apartmány".

Kauce se zpravidla zajišťuje při příjezdu na kreditní kartě klienta a během 30 dní je opět uvolněna za předpokladu, že nevznikly žádné škody. Pokud byla kauce uhrazena v hotovosti, je po odjezdu a řádné kontrole poukázána zpět na účet klienta. Veškeré bankovní poplatky spojené s tímto převodem nese klient.

U některých apartmánů, kde klienty ubytovává sám majitel či správce přímo v místě pobytu, se hradí kauce hotově jemu a taktéž je při odjezdu klientovi ihned vrácena (samozřejmě za předpokladu bezeškodního pobytu) 

Zjistí-li klient nedostatky na předmětu nájmu, může požadovat nápravu. V takovémto případě se neprodleně obraťte na kontaktní osobu uvedenou ve Voucheru nebo na "Alpské Apartmány", aby mohla být učiněna vhodná opatření, přezkoumána stížnost a rovněž odstraněno narušení služby, případně zajištěna náhrada.

8. Příjezd a odjezd

Není-li stanoveno jinak, příjezd je stanoven mezi 16:00 a 19:00 hodin. Klient se zavazuje sdělit svůj příjezd poskytovateli ubytování nebo "Alpské Apartmány", pokud neproběhne ve smluvně stanoveném čase.

V místě pobytu je přítomna kontaktní osoba. Kontaktní údaje na tuto osobu obdrží klient s Voucherem (cestovním dokladem), zároveň i  informace k příjezdu. Tato kontaktní osoba s klientem vyřídí všechny náležitosti spojené s ubytováním a v době pobytu klienta je připravena pomoci v případě problému spojeného s ubytováním. Místo ubytování se musí opustit v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin a předat ve stejném stavu jako při převzetí. Poskytovatel ubytování nebo kontaktní osoba zkontroluje místo ubytování a zorganizuje závěrečný úklid a praní.

Zapomenuté předměty jsou uschovávány maximálně 4 týdny. 

9. Odstoupení ze strany klienta - storno poplatek

Do 9 týdnů před nástupem na pobyt je splatná celková úhrada pobytu. Klient může odstoupit od rezervace s následujícími storno poplatky:

Je-li rezervace zrušena nebo změněna do 60 dnů do příjezdu, nevztahují se na ní žádné storno poplatky. 

Je-li rezervace zrušena nebo změněna později nebo pokud klient nenastoupí na pobyt, vznikají storno poplatky ve výši 100 % z celkové ceny ubytování. 

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou poštou nebo emailem na alpskeapartmany@gmail.com. Změny termínu a cíle jsou považovány za odstoupení od smlouvy a nové přihlášení.

V případě stornování pobytu jsou klientovi vráceny vedlejší náklady (tj. závěrečný úklid, pobytová taxa a zapůjčení ložního prádla a ručníků) v celé výši.

Pojištění

Poskytovatel ubytování ani "Alpské Apartmány" nepřebírají ručení vůči klientovi během doby ubytování. Pro klienta a jeho majetek není uzavřeno žádné pojištění.

11. Nevyužité služby

Nevyčerpá-li host smluvně sjednané služby, především v důsledku opožděného příjezdu nebo dřívějšího odjezdu kvůli nemoci nebo z jiných důvodů, které nevznikly na straně poskytovatele ubytování nebo "Alpské Apartmány" nebo nevyčerpá-li je v plném rozsahu, nevzniká klientovi nárok na poměrnou náhradu nákladů.

12. Pasové, vízové a zdravotní předpisy

Klient sám je zodpovědný za dodržování pasových, vízových, celních, devizových a zdravotních předpisů. Všechny nevýhody vznikající z nerespektování předpisů, jdou k tíži klienta i v případě, že se tato ustanovení změnila teprve po rezervaci ubytování.

13. Dodatek

Důsledkem neúčinnosti jednotlivých ustanovení smlouvy není neúčinnost všech podmínek.

Změny cen a omyly zůstávají vyhrazeny.

 

 


AlpskeApartmany.cz | INSTRUCT INVEST s.r.o. | Na Folimance 2155/15 | 120 00 Praha 2 | Tel.: +420 728 78 68 68 | Mail: AlpskeApartmany@finerta.cz | Kontakt